Demokrati betyder folkstyre. Det finns två sorters demokrati.

  1. Direkt demokrati där varje person i princip har en röst.
  2. Indirekt demokrati där olika grupper av människor väljer ombud, som sedan röstar för dessa människor.

I båda dessa fall kan den röstande ha en röst/person eller olika antal röster beroende på antal aktier, medlemmar de representerar eller något annat.

(Dessutom finns det falska demokratier, som ofta är diktaturer och där det t.ex. bara finns möjlighet att rösta ja till ett förslag.)

Beslut

Vanligt är att man först röstar med acklamation. d.v.s. att ordföranden i tur och ordning frågar på de olika alternativen. Normalt skall bara de som rösta ja svara ”Ja”. Ordföranden väljer då vilket förslag han tycker har flest jarop och förklarar det som beslut och väntar ett ögonblick innan han fastställer beslutet med ett klubbslag. Om någon anser att ordföranden hört fel ropar hen ”votering” (= omröstning) innan klubban faller. Då sker öppen omröstning via handuppräckning eller annan överenskommen signal eller sluten omröstning med valsedlar.

Beslutet blir det förslag som får majoritet (flest antal röster). Majoritet kan räknas på några olika sätt:

  1. Kvalificerad majoritet. Det betyder att mer än ett visst antal ( t.ex. 75%) av de avgivna rösterna skall vara för förslaget. Det brukar krävas vid vissa frågor, t.ex. stadgeändring.
  2. Absolut majoritet. Det betyder att minst hälften av de avgivna rösterna skall vara för förslaget.
  3. Majoritet (eller enkel majoritet) betyder att det skall vara fler jaröster än nejröster. T.ex. 8 för, 7 emot och 5 blanka. Då har förslaget gått igenom eftersom 8 är större än 7.
  4. Konsensus. Ibland talar man om konsensus. Det innebär att man diskuterar tills samtliga enas om ett gemensamt beslut.

Varje variant har sina för- och nackdelar.

Ett problem som kan uppstå är nar man röstar mellan flera olika förslag samtidigt. T.ex. att Adam, Bertil och Cesar och David erbjuder sig att bli ordförande. Om då Adam får 30% av rösterna, Bertil 25%, Cesar 20% och David 15% så kanske en del tycker att Adam är vald, medan andra tycker att vi stryker David och gör om omröstningen. Då kanske alla som röstade på David lägger sina röster på Cesar och vi får Adam 30%, Bertil 25% och Cesar 35%. Nu måste vi göra ytterligare en omröstning! Hur man kan göra det här enkelt visar jag på https://demokrati.pentti.se/val-med-flera-alternativ/

 

Det finns ytterligare ett par saker som bör nämnas här. Ibland kräver man flera beslut för att ett förslag skall gå igenom. t.ex. kräver grundlagsändring i Sverige att beslut skall fattas på två riksdagar med riksdagsval emellan. En del organisationer tillåter inte att organisationen läggs ned så länge det finns minst 3 medlemmar som är beredda att driva den vidare.

Alla regler som gäller just en viss organisation brukar stå i stadgarna.

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.